header banner
Default

"Hij praatte daar niet graag over, hij begon dan te huilen", zei de biograaf van Elon Musk


Table of Contents

  © rr, maye musk, rtr

  “Als de zaken goed gaan, ontspant hij niet. Hij heeft drama nodig.” En dus wierp Elon Musk zich begin 2022 in een dwaas financieel avontuur bij Twitter, het sociale netwerk waar hij ook de controverse opzocht met provocatieve standpunten die veel van zijn bewonderaars schokten. Zijn biograaf Walter Isaacson volgde het vanaf de eerste rij. “Ik zag zijn stoppen doorslaan.”

  Dominique Deckmyn

  Sources


  Article information

  Author: Joseph Lam

  Last Updated: 1699178522

  Views: 705

  Rating: 4.8 / 5 (92 voted)

  Reviews: 89% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Joseph Lam

  Birthday: 1955-12-09

  Address: 496 Alexander Street, Wolfport, GA 60928

  Phone: +4458482208884598

  Job: Article Writer

  Hobby: Painting, Telescope Building, Aquarium Keeping, Photography, Puzzle Solving, Wine Tasting, Beekeeping

  Introduction: My name is Joseph Lam, I am a intrepid, brilliant, unreserved, tenacious, steadfast, courageous, proficient person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.